HOME HOME Kitakyushu Airport Shinmoji Vehicle Distribution Center Shinmoji Ferry Terminal Moji “Tachinoura” Container Terminal Tanoura Vehicle Distribution Center Kitakyushu Freight Terminal Kokura RORO Terminal Hibiki Container Terminal